Empty Hand Kata

San Chin (Ueichi Ryu)

Naihanchi Shodan (#1)

Naihanchi Nidan (#2)

Naihanchi Sandan (#3)

WanSu

SeiSan

Ananku

Pinan Shodan (#1)

Pinan Nidan (#2)

Pinan Yon Dan (#4)

Pinan Go Dan (#5)

Gojushiho Koryu (#1)

Gojushiho Chu (#2)

Tomari Passai

Chinto

Kusanku

San Chin

Ogon No Tsuru

Hakatsuru-Ho

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s