Kobudo (Weapons)

The Bo (Staff, Oar and Nunte) forms:

Shihonuke (Bo#1)

ChoUn No Kun (Bo #2)

Soeshi No Kun Ichi (Bo #3)

Tsuken Aka Cho No Nunte (Bo #4)

Soeshi No Kun Ni (Bo #5)

Tsu Ken Aka Cho No Eku Di (Bo #6)

Shima Ijiri Bo Ichi  (Bo #7)

Shima Ijiri Bo Ni  (Bo#8)

Sakugawa No Kun Ichi  (Bo #9)

Sakugawa No Kun Ni  (Bo #10)

Toku Mine No Kun Ichi  (Bo #11)

Toku Mine No Kun Ni  (Bo #12)

Ko Bo (Bo #13)

The Tunfa forms:

Matayoshi Shimpo No TunFa Ichi (Tunfa#1)

Matayoshi Shimpo No Tunfa Ni (#2)

The Sai forms:

Nago/Gushikawa Nakamura No Sai (Sai #1)

Kyan No Sai (Sai #2)

Agena (Gushikawa) No Sai (Sai #3)

The Kama forms:

Gushikawa Ni Cho Kama Ichi (Kama #1)

Gushikaguwa Ni Cho Kama Ni Ban (Kama #2)

The Nunchaku form:

Ire Nunchaku

The Tekko forms:

Maezato No Tekko

Matayoshi No Tekko

The Kumi (paired weapons) forms

Kinjo No Bo Tai Bo Kumi

Kinjo No Yari Tai Timbe Kumi

Nago Nakamura No Yari Tai Sai Kumi

Matayoshi No Bo Tai Tunfa Kumi

Matayoshi No BoTai  Kama Kumi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s